V tomto článku bychom vám chtěli vysvětlit, co jsou to profesní kvalifikace

Profesní kvalifikaci lze definovat jako způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost nebo více pracovních činností, které ve svém celku umožňují určité profesní uplatnění (např. příprava minutek, pokrmů studené kuchyně či teplých pokrmů). Jsou to určité dílčí činnosti každé práce, může jít i o jednu činnost, která je však uplatnitelná na trhu práce.

Seznam aktuálně platných profesních kvalifikací je uveřejněný v tzv. Národní soustavě kvalifikací (NSK). Ta je tedy určená zejména těm, kteří potřebují platný a všeobecně uznávaný certifikát, který se váže ke konkrétní profesi. Tzn. pro lidi, kteří středoškolské vzdělání nedodělali, ale mají příslušnou praxi, nebo mají střední nebo vysokou školu v jiném oboru, a potřebují doklad o své praxi.

V rámci NSK lze profesní kvalifikaci získat úspěšným složením závěrečné zkoušky. Uchazeč, který získal profesní kvalifikaci, je snáze uplatnitelný v daném oboru. Chce-li získat výuční list, je to možné pouze v případě, že existuje příslušný obor vzdělání a uchazeč získá potřebné profesní kvalifikace k tomu, aby složil závěrečnou zkoušku z oboru vzdělání ve škole, která obor vyučuje.

Každá profesní kvalifikace má svůj kvalifikační a hodnoticí standard. Kvalifikační standard říká, co má uchazeč umět, tj. jaké má mít znalosti a dovednosti. Hodnoticí standard říká, jak se tyto znalosti/dovednosti budou zkoušet. Zkouška z profesní kvalifikace je tedy určena lidem, kteří danou problematiku ovládají a mohou jít přímo ke zkoušce, aniž by museli navštěvovat nějaký kurz, bez ohledu na to, kde a jakým způsobem dané vědomosti a znalosti získali. Zkoušky poskytují tzv. autorizované osoby. Těmi mohou být např. školy, školící centra, různé firmy či fyzické osoby, které získaly autorizaci od autorizujícího orgánu, tj. příslušného ministerstva.

Veškeré informace o profesních kvalifikacích najdete na stránkách Národní soustavy kvalifikací.